fbpx
Oldal kiválasztása

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”)  alapján készült ( „Tájékoztató”).

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában az Amigos a gyerekekért Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány” vagy „Adatkezelő”) adatkezelőnek minősül.

Az Adatkezelő adatai a következők:

Amigos a gyerekekért Alapítvány

Nyilvántartási szám: 19-01-0001753

Adószám: 18758227-1-19

Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F

Postai cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. VI. emelet

E-mail cím: irjnekunk@amigosagyerekekerthu

Honlap cím: http://www.amigosagyerekekert.hu/

Képviselő neve: Forgács-Fábián Sára

Képviselő elérhetőségei: + 36 30 903 0922

 

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Az Alapítvány fokozott figyelmet fordít az Alapítvány számára átadott személyes adatok védelmére. Az Alapítvány a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására. Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Alapítvány adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, GDPR.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Különleges adat: Minden olyan a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 • Jelentkező: Olyan (természetes) személy, aki a felvételi írásbeli feladatlap leadását és a hozzá kapcsolódó feltöltési felület kitöltését követően részt vesz a felvételi kiválasztási folyamatban.
 • Pályázatra jelentkező: Olyan természetes személy, aki az Alapítvány által kiírt pályázatra a hozzá kapcsolódó feltöltési felületen jelentkezik (“Pályázó”).
 • Foglalkozáson részt vevő gyermek: Olyan kiskorú természetes személy, vagy fiatal felnőtt, aki az Alapítvány által szervezett valamelyik foglalkozásán vesz részt.
 • Önkéntes: Olyan egyetemista, aki felvételt nyert az Alapítvány önkéntesei közé és aki részt vesz az Alapítvány céljainak elérésben, így különösen a kórházi látogatások alkalmával a beteg gyerekek tanulását segíti.
 • Adomány: Az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az Adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.
 • Adományozó: Az a természetes vagy jogi személy, aki az adományozott civil szervezetnek Adományt juttat.
 1. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Érintettre vonatkozó különleges adatok kezelése során az Alapítvány különösen nagy figyelmet fordít azok biztonságára, védelmére. Ezért azokat a többi személyes adattól elkülönülten kezeli és tárolja. Az Alapítvány csak abban az esetben kezelhet különleges adatokat, amennyiben az Érintett ehhez külön hozzájáruló nyilatkozatban járul hozzá. Az egészségügyi adatok kezelése az azok kezeléséről rendelkező jogszabályok szerint történik, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján.

 1. KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS TÍPUSA
 • Általános rendelkezések
 • 1.1. Az adatok gyűjtése a www.amigosagyerekekert.hu oldalon keresztül, valamint a jogviszonyt megalapozó szerződés megkötése során történik.
 • 1.2. Az Alapítvány a 4. pontban felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyek kezelése nélkülözhetetlenek az adott jogviszony fennállása alatt, illetve azt követően.
 • 1.3. Az Alapítvány az adatok megadása előtt tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés szabályairól olyan módon, hogy a Tájékoztatót a szerződés megkötésekor átadja az Érintett részére vagy online hozzájárulás esetén a Tájékoztatót elérhetővé teszi a www.amigosagyerekekert.hu oldalon.
 • Jelentkezők adatainak kezelése
 • 2.1. Személyes adatok:
  • név (Becenév)
  • születési hely, idő
  • felsőoktatási intézmény, évfolyam
  • beszélt nyelvek
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • egyéb, a jelentkezéskor megküldött és jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben megadott információk, fényképfelvétel
 • 2.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag a Jelentkezők koordinálása, valamint jogszabály által előírt nyilvántartás vezetési kötelezettségének ellátása érdekében kerül sor. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 2.3. Adatkezelés jogalapja: A Jelentkező által, a jelentkezés során tett hozzájárulás.
 • 2.4. Kezelés időtartama: Az adatok a jelentkezéstől számított legfeljebb 6 hónap elteltével minden további jognyilatkozat bevárása nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, melyek megőrzését egyéb jogszabályok előírják.
 • Pályázó adatainak kezelése
 • 3.1. Személyes adatok:
  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
 • 3.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag az Érintettel való kapcsolattartás (például az Alapítvány eseményeiről vagy az Alapítvány által a jövőben kiírandó pályázatokról való értesítés) és az adott esetben a beküldött műveik kiadása érdekében kerül sor. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 3.3. Adatkezelés jogalapja: A Pályázó által, a jelentkezés során tett hozzájárulás.
 • 3.4. Kezelés időtartama: Az Érintettek adatai a pályázatra történő jelentkezéstől számított legfeljebb 3 év elteltével minden további jognyilatkozat bevárása nélkül törlésre kerülnek. Azon Pályázók vonatkozásában, akiknek a beküldött műveik nem kerülnek kiadásra, az adatok a döntés megszületésétől számított legfeljebb 1 éven belül minden további jognyilatkozat bevárása nélkül törlésre kerülnek.
 • Foglalkozáson részt vevő gyermek
 • 4.1. Személyes adatok:
  • Foglalkozásra jelentkező gyermek adatai:
 • név
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • oktatási intézmény, amelyben tanul
 • e-mail cím
 • telefonszám
  • Foglalkozásra jelentkező gyermek törvényes képviselő(i)nek adatai:
 • név
 • anyja neve
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • 4.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Alapítvány által szervezett foglalkozás a lehető leghatékonyabban tudjon megvalósulni, elsősorban a megfelelő kapcsolattartás és az Alapítvánnyal kapcsolatos hírek megosztása érdekében. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 4.3. Adatkezelés jogalapja: A foglalkozáson részt vevő gyermek, vagy a gyermek szülője által kitöltött jelentkezés során a jogszabályoknak megfelelő módon az arra jogosult által tett hozzájárulás. 
 • 4.4. Kezelés időtartama: Az Alapítvány mindaddig kezeli az Érintett és az Érintett törvényes képviselőinek adatait, ameddig nem kérik az adatok törlését, de legkésőbb az utolsó foglalkozás végétől számított 3 éven belül minden további jognyilatkozat bevárása nélkül történésre kerülnek.
 • Önkéntesek adatainak kezelése
 • 5.1. Személyes adatok:
  • név (Becenév)
  • lakcím
  • anyja neve
  • születési hely, idő
  • felsőoktatási intézmény, évfolyam
  • beszélt nyelvek
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • egyéb, a jelentkezéskor megküldött és jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben megadott információk, fényképfelvétel 
 • 5.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag az Önkéntesek koordinálása, valamint jogszabály által előírt nyilvántartás vezetési kötelezettségének ellátása érdekében kerül sor. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 5.3. Adatkezelés jogalapja: Az önkéntes jogviszonyt megalapozó önkéntes szerződésben történő hozzájárulás.
 • 5.4. Kezelés időtartama: Az adatok a jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 6 hónap elteltével minden további jognyilatkozat bevárása nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyek megőrzését egyéb jogszabályok írják elő.
 • Adományozó adatainak kezelése
 • 6.1. Személyes adatok:
  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • banki átutalás/ bankkártyás adományozás esetén bankkártyaszám,számlavezető bank neve
  • lakcím
 • 6.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag az adományszervezés koordinálása, adományok fogadása, nyilvántartása érdekében, valamint jogszabály által előírt számviteli és egyéb kötelezettségének ellátása érdekében kerül sor. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 6.3. Adatkezelés jogalapja: Az Adományozó által az adományozás során tett hozzájárulás. 
 • 6.4. Kezelés időtartam: Az adatkezelés mindaddig tart, ameddig az Érintett az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 5 évig. Azon adatok megőrzése, amelyet jogszabály ír elő, az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig köteles megőrizni, különös tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-ben foglalt 8 évig tartó bizonylat megörzési kötelezettségére. Amint a jogszabályban foglalt adatkezelési kötelezettség megszűnik az adatok minden további jognyilatkozat bevárása nélkül törlésre kerülnek.
 • A hírlevélre feliratkozók/adományozással kapcsolatos későbbi megkereséssel kapcsolatos adatkezelés
 • 7.1. Személyes adatok
  • név (Becenév)
  • e-mail cím
  • lakcím
  • telefonszám
 • 7.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag az Érintettel való kapcsolattartás, illetve az Alapítvánnyal kapcsolatos hírek megismertetése, illetve az adományozással kapcsolatos későbbi megkeresések érdekében kerül sor. Az Alapítvány az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 7.3. Adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg tett hozzájárulás.
 • 7.4. Kezelés időtartam: Az adatkezelés mindaddig tart, ameddig az Érintett az adatok törlését nem kéri, de legfeljebb 3 évig.
 1. ADATTOVÁBBÍTÁS
 • Az Alapítvány kizárólag a következők számára továbbíthat személyes adatokat: könyvelő cég (Rekontó Kft.), elérhetősége: (1126 Budapest, Kiss János altb. utca 27.  konyveles@rekonto.hurekonto.hu). Ezenfelül az Alapítvány kizárólag a következők számára továbbíthatja a Pályázók személyes adatait: A pályázat megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet.
 • A hírlevélre feliratkozók, és a Jelentkezők adatai nem kerülnek továbbításra.
 • Az Alapítvány harmadik országba nem továbbít személyes adatot
 1. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Az Alapítvány a személyes adatok biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

 1. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Alapítvány által adatkezelésre feljogosítottak: munkavállalói, a kuratórium elnöke és tagjai. Külön Adatfeldolgozói megállapodás alapján adatkezelésre jogosult lehet az Alapítvány Önkéntese is. Az Alapítvány az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

 1. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az Érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • hozzáféréshez való jog;
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.
 1. ÉRINTETTI JOGOK RÉSZLETEZÉSE:
 • Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az Érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az Érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az Érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni.

 • Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben. Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 • Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
 • Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az Érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

 • 1066 Budapest, Nyugati tér 1. VI. emelet címen, továbbá az

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul (telefonszám, e-mail cím) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

 1. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Az Érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

– telefonszám: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

 

 

Kelt: Budapesten, 2020. szeptember 22. napján

Módosítva: Budapest, 2021.11.18.

 

Bankszámlaszámunk: 10404089-50526787-78761016

Számlatulajdonos: Amigos a gyerekekért Alapítvány

Bank: K&H BANK

Közlemény: Kérjük, hogy tüntesd fel az email címed, hogy megköszönhessük az adományod!

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED?

Fizetési Lehetőségek

Barion